DOWNLOAD Þ Išdrįskite būti vyriškas. Kaip susikurti patrauklią moteriai asmenybę ð eBook or Kindle ePUB free

DOWNLOAD â Išdrįskite būti vyriškas. Kaip susikurti patrauklią moteriai asmenybę ⚠ Ar pasteb jote, kad patikti moterims geriau sekasi tuomet, kai ne taip jau labai ir stengiesi Kuo labiau stengiesi patikti, tuo altesn s jos tampa O kai pradeda tolti, stengiam s jas sulaikyti dar daugiau stengdamiesi Da nai skambiname, susitik stengiam s daryti visk , kad tik jos b t patenkintos Tada jos pradeda m s vengti Man taip buvo nutik daugyb kart Atrodo, suteiki moteriai visk , k tik gali, o ji ne tik kad to nevertina, bet ir pradeda tolti Daugyb vyr turi tenkintis ne tokiomis patraukliomis draug mis Turi mergin , ta iau, jei tik gal t , visai mielai i keist j kit Deja, su tomis, su kuriomis i ties nor tum b ti, nesiseka Net jei kuri nors gra i moteris trumpam ir susidomi, greitai at la ir v l esi priverstas gr ti prie, geriausiu atveju, vidutini k moter ,,Ne tau, Martynai, m lynas dangusJei esate apie tai galvoj s, tai inote, kad tuomet per asi viena i i dviej i vadEsu nepakankamai geras patrauklioms moterims iek tiek kitaip elgiuosi su gra iomis moterimis nei su tomis, kuriomis nesu taip susi av j sAr, jei gal tum te, pasirinktum te kit , geresn mergin Ir nor tum te daugiau inoti, kaip jai patikti Jei taip, skaitykite toliau Galb t tai bus inia, kuri daug k pakeis Na, ne tiek jau ir daug tik jus pat Ypa jei pri jote pirmosios i vados kad esate nepakankamai patrauklus gra iausioms moterims Ar tik kas kart , kai pamatote ypa gra i moter , nepradedate elgtis kiek kitaip nei tuomet, kai esate abejingas Gra uolei rodote daug d mesio arba i viso nedr state prie jos prieiti Ir, kaip taisykl , j s pastangos jai patikti lieka be atsakoTaigi, dauguma vyr vargsta Pasteb jau, kad kuo labiau stengiasi, tuo prastesni j rezultatai Ta iau kai kuriems vyrams viskas pavyksta lengvai ir paprastai Prie j limpa b riai gra uoli Tikriausiai pa state toki , kuriems visuomet rank sikabinusi sp dinga panel alia i vyr ypsosi ar juokiasi bet kuri moteris Tikiu, kad pa state toki vyr J ne taip jau ma ai Gal kokie du ar trys i imto O dar e i ar septyni m gaujasi gana nemenku moter d mesiu Jiems reikia iek tiek pasistengti, bet simpati k draug nesunkiai randa Likusieji vyrai negali sau rasti ilgalaik s draug s arba turi susitaikyti ir draugauti visai ne su ta, kuri jiems labiausiai patinkaTik tai k jums pasakysiu Tie laim s k dikiai, kurie kei ia gra ias moteris kaip kojines, paprastai lieka neved Jei ir sukuria eimas, jos greitai i yra Jie taip sijau ia keisti merginas, kad pasen lieka vieni Taip, jie patinka moterims, ta iau tik trump laik Akivaizdu, kad ir jie nesugeba patenkinti vis moters poreiki ioje knygoje pasidalinsiu su jumis k per kelet met su inojau apie s kming gundym ir moter poreikius Gal site pasimokyti i pa i patraukliausi vyr Palyginti kaip m sto jie ir kaip m stote j s Tuomet i karto suprasite, kod l j s s km su moterimis neprilygsta t vyruk s kmei Su inosite, kas man pad jo sutvarkyti santykius su moterimis Visus patarimus i band iau pats Knygoje nepamin jau nei vieno, kuris man neb t pasiteisin sTaip pat apklausiau daugiau nei trisde imt moter Jos papasakojo apie simintiniausius vyrus j gyvenime Kuo ie vyrai i siskyr i kit , k dar kitaip Tai pad jo man suprasti, kad moterys turi ir slapt , ne sis monint poreiki Apie ios poreikius jos ir pa ios ne ino, k jau bekalb ti apie vyrus Perskait s i knyg j s tikriausiai pagalvosite, kad mano tiksliau sakant, ne mano, o s kmingiausi vyr si lomas sprendimas kaip patikti moterims per daug geras, kad b t teisingos Ta iau i vada, kuri pakeit mano gyvenim yra paprasta daugiau b k savimi, ir moterys tuoj pat prad s tavim dom tisU sisakykite knyg Per kelet dien su inosite tai, ko man teko ie koti trejet met Kam jums vargi ir daugyb kart nudegti vien tam, kad tai su inin tum te i savo klaid Protingas mokosi i svetim klaid Tikriausiai per vien pasimatym i leid iate daugiau nei kainuoja visa i vertinga informacija I ties , kiek esate pasiruo s sumok ti u tai, kad gal tum te patikti tai moteriai, kuri jums i ties r pi inau vaikin , kurie atiduot visk , k turi ir dar pasiskolint O ios knygos, ir j s galimyb s prad ti nauj santyki su moterimis etap , kaina tik ,Lt i informacija jums atsipirks per vien ar du pasimatymus, o galb t net ir dar grei iau Tiek kainuoja du bilietai kin , jei nepirksite g rim ar u kand i Ta iau ne tai svarbiausia Ar ir toliau norite dau yti galv sien ir pykti ant moter tuomet, kai j nesuprantate Galb t tik nor tum te suteikti nauj kv pavim ilgalaikiams santykiams Nesvarbu, ar tik ie kote sau draug s ar jau gyvenate su mona jau de imt met i knyga moko kaip pakeisti save Ne sigij s ios knygos vis tiek ie kosite atsakym kaip patikti moterims ir galb t juos su inosite i savo kar ios patirties Tik tai jums kainuos ymiai daugiau j g ir, neabejoju, i leisite gerokai daugiau pinig jei eisite niekur nevedan ius pasimatymus I savo patirties gerai inau kiek j g atima nes km s su moterimis iandien j s nes km s naudingos tik restoranams, naktiniams klubams, kuriuos kvie iat s merginas Jei perkate joms dovanas, i j s pelnosi t daikt gamintojai Ta iau moterims reikia visai ko kito Joms reikia patrauklaus vyro Kaip ir j s nor site gra ios, simpati kos merginos, o ne tos, kuri bando jus papirktiIr dar Nuspirkite mano knyg iandien ir dar gausite mano dovan Nemokamai atsi siu knyg jums namus i paslauga kainuojalitus, tod l sigykite knyg dabar, kol pa to paslaugos jums nieko nekainuos V liau i paslauga bus mokama B kite vienas pirm j , kuris su inos sensacing dalyk apie moter poreikius Pakeiskite save, pakeisite ir tai, kaip jus vertina patrauklios moterys Tegul nuo iol jos nori j sIr tai dar ne viskas Esu patyr s, kad tapti patraukliu moterims n ra taip jau paprasta I prad i trukdo nenaudingi, ta iau sisen j pro iai Gerai, jei noras veikti savo problemas yra stipresnis Ta iau laikui b gant, kai aplanko pirmoji s km ir moterys pradeda tave visai kitaip i r ti, tampa vis sunkiau prisiversti ir toliau daryti tai, kas reikalinga Prad j s save keisti greitai suprasite apie k a ia neku Tod l suteiksiu ne tik knygoje i d styt informacij , bet ir patarsiu knygos skaitytojams Truly a life changing book In fact, a very first one to help me get into self mastery worldMy only wish for this one to be available in English as well, as I believe every man as well as woman would benefit big time from reading it Taught me a lot about man woman relationships, and answered some very deep important questions in a process, I wish I knew answers to ages ago Thank you, author B tina perskaityti kiekvienam vyrui