|FREE EPUB ☬ Sulejman i Rokselana. Knj. 1 Putovanje u istoriju ☨ eBooks or Kindle ePUB free

|FREE EPUB ☥ Sulejman i Rokselana. Knj. 1 Putovanje u istoriju ⚆ Ratuju i s hri anima na Zapadu i s Persijancima na Istoku, Sulejman je Tursku za tri decenije preobrazio u svetsku silu koja se zaustavila tamo gde joj je bio domet U traganju za arobnim obrascem kako da se obi an metal pretvori u zlato, za im je te ilo itavo njegovo stole e, on se, uporedo sa svojim, koristio i umnim sposobnostima svojih pomo nika, pogotovu vezira Ibrahima, i u tome je, uza sve, ostao do kraja nadmo an A da u svemu postojano izdr i, oslonac je nalazio u ose anjima i postupcima Hurem sultanije, na Zapadu zvane Rokselana Neobi na ljubav Sulejmana i Rokselane u la je u osnove veli anstvenog uspona osmanskog cara, ali, kad se robinja oslobodila, i njegovog sumrakaIstorijska biografija jednog od najve ih srednjovekovnih vladara, ova povest o Sulejmanu Veli anstvenom ita se kao isto nja ka pri a u kojoj se prepli u ljubav, dvorski sjaj, ratovi, mo i slava Od stupanja na presto , Sulejman je, me u savremenicima osvedo en kao pravedan, milosrdan i mudar vladar, krenuo trnovitim putem osmanskog osvaja a pohodima na Persiju na istoku, severnu Afriku i isto ni Mediteran na jugu i Ugarsku i habzbur ke zemlje na zapadu Njegov ivot prate ubudljive epizode o ivotu na carskom dvoru u Stambolu, spletkama u Porti i intrigama i obi ajima u sultanovom haremuOdbrana i pad Beograda , klju na za nastavak Sulejmanovog pohoda na zapad, dramati no i verno opisani su u ovoj knjizi Njegova posledica je bila propast ugarskog kraljevstva u usponu i strah susednih naroda da e do iveti istu sudbinu, a vest o padu jednog od najva nijih hri anskih upori ta gromoglasno je odjeknula u Zapadnoj Evropi hri anski svet je svakim danom postajao sve zabrinutiji za svoj opstanak pred naletima sve ja e osmanske sile