{FREE PDF} Ù Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü ê eBook or E-pub free

{FREE PDF} ⚣ Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü ⚤ Medeniyet s rekli bir y r y t r Her ulus, b y k medeni ak la birle en ve ona kar an yeni bir sudur O kendinden bir eyler getirir fakat onu b y k ak a katmas n bilmezse hi bir ey yapm olmayacakt r Medeni ak a ayak uydurmak demek ona kar t yere kadar b t n fikir mahsullerini tan mak ve onlarla yo rulmak demektir Kendi i ine kapanm , ba kalar ndan habersiz ve kendi kendine do up b y yen, devresini tamamlayan medeniyetler yoktur Eski S mer ve M s r Yunan a, Yunan Latin e ve slam a, slam ve Latin d nyalar R nesans vas tas yla Avrupa medeniyetine ula r Bu s rekli yoldan ayr lan ve ayr kalan dallar kendi kendine r y p d me e mahk mdur Eski Amerika medeniyetleri bundan dolay yar m kalm ve yemi lerini vermeden kaybolup gitmi tirBizim i in laz m olan eski slam ve yeni Avrupa uyan lar nda oldu u gibi ok sistemli ve hararetli bir terc me faaliyeti canland rmakt r Tanzimat tan beri ge kal nan bu yola girmenin tam zaman d r ve kredelim ki girilmi tir